Λογιστικό γραφείο GDLOGIC, κατασκευές ιστοσελίδων, κατασκευές e-shop, κατασκευές προγραμμάτων, ασφάλειες εθνική ασφαλιστική, Λογιστικά Β’ Κατηγορίας, Απλογραφική Μέθοδος, Λογιστικά Γ’ Κατηγορίας, Διπλογραφική Μέθοδος, Λογιστικές υπηρεσίες για ιδιώτες, επανασχεδιασμός ιστοσελίδων, επανασχεδιασμός e-shop, wordpress site, woocommerce e-shop, responsive web design, responsive e-shop woocommerce, responsive site wordpress, φορολογικά νεά, φορολογικά άρθρα

Περικόπτονται κατά 60% οι μεικτές (κύριες και επικουρικές) συντάξεις σε όσους συνταξιούχους αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν υποχρεωτικώς ασφαλιστέα δραστηριότητα ή ιδιότητα μετά την έναρξη ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016), δηλαδή μετά τις 12.5.2016. Το παραπάνω ποσοστό ισχύει ανεξαρτήτως ηλικίας και ποσού μεικτής σύνταξης. Η σύνταξη επανέρχεται σε περίπτωση διακοπής της σχέσης εργασίας ή παύσης της ασφαλιστέας ιδιότητας.

• Δεν περικόπτεται η σύνταξη κατά 60% σε όσους συνταξιούχους απέκτησαν ασφαλιστέα ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν από τις 12.5.2016. Για τα παραπάνω πρόσωπα εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο ευνοϊκότερο ασφαλιστικό καθεστώς. Οσον αφορά, ωστόσο, την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, θεωρούμε ότι οι παραπάνω συνταξιούχοι θα κληθούν να καταβάλουν εισφορές σύμφωνα με τα ποσοστά του νέου ασφαλιστικού νόμου, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο να διατηρηθεί σε ισχύ το προηγούμενο καθεστώς υπολογισμού των εισφορών βάσει ασφαλιστικών κλάσεων.

• Δεν περικόπτεται η σύνταξη κατά 60% σε όσους συνταξιούχους συμμετέχουν ως μέλη σε διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρείας, εφόσον δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής για τη συμμετοχή τους αυτή. Η ιδιότητα του άμισθου μέλους διοικητικού συμβουλίου δεν συνιστά ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα σε ασφάλιση και δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

• Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των 5.860 ευρώ για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης όσον αφορά όμως μόνο την εισφορά ασφαλισμένου. Προφανώς, η ανώτατη μηνιαία βάση των 5.860 ευρώ θα εφαρμόζεται στο άθροισμα των εισοδημάτων από τους διαφορετικούς εργοδότες. Δηλαδή, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα συμψηφισμού του υπερβάλλοντος ποσού εισφορών που έχει καταβληθεί με μελλοντικές οφειλές στον ΕΦΚΑ ή την εφορία. Φαίνεται πως οι εργοδότες δεν θα έχουν δικαίωμα συμψηφισμού. Απαραίτητη είναι η έκδοση εγκυκλίου που θα ρυθμίζει τα συγκεκριμένα ζητήματα.

• Δικηγόροι με έμμισθη εντολή απαλλάσσονται επίσης της υποχρέωσης καταβολής εισφορών ύψους 6,96% υπέρ συνεισπραττόμενων κλάδων (ΟΑΕΔ, ΟΕΕ και ΟΕΚ) σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση της εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας, σε αντιστοιχία με όσα ισχύουν για τα μέλη διοικητικού συμβουλίου.

• Παρατείνεται μέχρι τη 13η Απριλίου 2017 η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων («πόθεν έσχες») εξαιρετικά για το έτος 2016 (χρήση 2015), σύμφωνα με πρόσφατη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

• Δόθηκε νέα παράταση κατά ένα έτος στις προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που έληξαν την 31.12.2016, εφόσον έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική, φορολογική ή άλλη ελεγκτική αρχή. Οπως ρητά προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόμου, η νέα αυτή παράταση καταλαμβάνει τόσο υποθέσεις που παραγράφονται για πρώτη φορά στις 31.12.2016, όσο και υποθέσεις στις οποίες ο χρόνος παραγραφής έχει ήδη παραταθεί βάσει σχετικών διατάξεων προηγούμενων νόμων. Παρ’ όλα αυτά το κείμενο του νόμου δεν το ξεκαθαρίζει ρητά. Η συγκεκριμένη λογική όμως έχει κριθεί αντίθετη στην αρχή της ασφάλειας δικαίου κατά τη νομολογία.

• Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου, τέλους, προστίμου ή εισφοράς για το φορολογικό έτος 2010 παρεγράφη κατ’ αρχήν στις 31.12.2016. Ο χρόνος παραγραφής παρατείνεται μέχρι 31.12.2017, εάν μέχρι το τέλος του 2016 είχαν εκδοθεί εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή άλλη ελεγκτική αρχή.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.forologikanea.gr

 

 

Φορολογικά Νεά