Στην ενότητα αυτη η GDLOGIC σας παρουσιάζει ενδεικτικά τις υπηρεσίες που προσφέρει σε εταιρίες/επιχειρήσεις  που ανήκουν στην διπλογραφική μέθοδο,  γνωστή ως Γ’ Κατηγορία Βιβλίων.

 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Εταιριών :

ΕΠΕ , ΙΚΕ , ΑΕ

 

Ενδεικτικές Υπηρεσίες :

Ολοκληρωμένη τήρηση μηχανογραφημένου λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας

Ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με τα ΕΛΠ και σύνδεση με το ΕΛΣ

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης) σύμφωνα με τα ΕΛΠ

Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων

Περιοδικά Reporting (Αποτελέσματα, κλπ)

Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεως

Δημοσίευση στοιχείων στο ΓΕΜΗ

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Συμβουλευτικές λογιστικές, φοροτεχνικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες

Διεκπεραίωση πληρωμής υποχρεώσεων μέσω Web Banking

Φοροτεχνικές υπηρεσίες (δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, Εισοδήματος,κλπ)

Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών

Ψηφιοποίηση παραστατικών